วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


โทษของยาเสพติด
โทษภัยต่อครอบครัว
 • ทำลายความสุขในบ้าน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัว เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ตามมาจนอาจทวีความรุนแรงให้ครอบครัวแตกแยก
 • สูญเสียรายได้ของครอบครัว เนื่องจากมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการซื้อ ยาเสพติด หรือบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดที่พึ่งในยามเจ็บป่วยหรือชราภาพ
 • ทำลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล และเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน เพราะคนในครอบครัวที่มีปัญหายาเสพติด มักจะก่ออาชญากรรม

โทษภัยต่อชุมชนและสังคม
 • ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆในชุมชน
 • เป็นบ่อเกิดให้ชุมชนเสื่อมโทรม สังคมถูกทำลาย
 • ทำลายเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม
 • ทำให้การพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่าง ๆเป็นไปอย่างเชื่องช้า
 • สูญเสียรายได้ของชุมชนและสังคม
 • ทรัพย์สินของคนในชุมชนและสังคมเสียหาย เนื่องจากพฤติกรรมทางจิตประสาท
 • ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากฤทธิ์ของยา
 • ก่อให้เกิดปัญหาโรคเอดส์

โทษภัยต่อประเทศชาติ
 • บ่อนทำลายเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศชาติ
 • รัฐบาลต้องสูญเสียกำลังเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการป้องกันปร าบปรามและรักษาผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก
 • สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสำหรับการพัฒนาประเทศ
 • เพิ่มภาระการเสียภาษีของประชาชน เพราะรัฐบาลต้องนำภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพ ติด
 • การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้า
 • สูญเสียแรงงานในการปฏิบัติงานทำให้ประเทศขาดรายได้
 • ประเทศชาติต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ในสายตาของชาวต่างประเทศ
 • อาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งทางการเมืองหรือความไม่สงบระหว่างประเทศ
 • ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อชาติอาจใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการบ่ อนทำลายความมั่นคง
 • ประเทศชาติพัฒนาไปอย่างเชื่องช้าวีดีโอ ประหารชีวิตนักโทษยาเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น